Przemysł

Eksploatacja żurawi leśnych

Eksploatacja żurawi leśnych

Żurawie leśne to wyspecjalizowane żurawie samojezdne wyposażone w rozwiązania technologiczne przystosowane do prac leśnych – m.in. zrywki, załadunku, rozładunku i transportu drewna. Dzięki maszynom tego typu wszelkie prace i procesy transportowe w lasach przebiegają wydajnie, szybko i bezpiecznie. Żurawie leśne to przede wszystkim specjalistyczne żurawie samojezdne przystosowane do poruszania się i pracy w trudnym terenie oraz standardowe żurawie HDS do pracy w mniej wymagających warunkach przestrzennych. Jak wygląda prawna eksploatacja żurawi leśnych?

Specyfika żurawi leśnych

Żurawie leśne wykorzystywane są do załadunku ściętych oraz podzielonych drzew. Najczęściej wykorzystywanymi w lasach żurawiami są żurawie zintegrowane z przyczepami leśnymi zaprojektowane specjalnie do transportu drewna. Innym popularnym rozwiązaniem jest zamontowanie żurawia hydraulicznego na WOM ciągnika rolniczego. W lasach spotkać można także żurawie HDS.

Żurawie leśne montowane są na podwoziach ciężarowych lub na przyczepach służących do transportu drzewa. Ramiona żurawi spotkać można także na wyspecjalizowanych skidderach, forwarderach, harvesterach i ciągnikach przystosowanych do prac leśnych. Maszyny tego typu wyposażone są w rozwiązania technologiczne, które pozwalają na sprawne cięcie, chwytanie i transportowanie pociętego drewna.

Prawne warunki eksploatacja żurawi leśnych

Żurawie leśne podlegają dozorowi technicznemu. Ich obsługa może być realizowana przez wykwalifikowanych operatorów ze stosownymi uprawnieniami UDT. Poza tym żurawie leśne muszą być użytkowane zgodnie ze stanowiskową instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, a także zgodnie z przeznaczeniem.

Eksploatację żurawi leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Zgodnie z powyższym aktem prawnym każdy żuraw leśny podlegający dozorowi technicznemu musi być zarejestrowany w UDT, a także podlega okresowym badaniom technicznym.

Badania okresowe, odbiorcze i kontrole żurawi leśnych

Żurawie leśne podlegają badaniom okresowym, odbiorczym i kontrolnym. Badania wykonywane są w obecności eksploatującego, inspektora UDT oraz konserwatora i operatora legitymujących się stosownymi uprawnieniami.

Przeprowadzenie badania odbiorczego uprawnia eksploatującego do zgodnego z prawem użytkowania żurawia leśnego.

Badania okresowe wykonywane są podczas eksploatacji w przypadku żurawi objętych pełnym dozorem technicznym. Celem badań jest zweryfikowanie, czy:

  • eksploatujący wykonał zalecenia umieszczone w protokole z poprzedniego badania,
  • układy zabezpieczające i ochronne maszyny działają prawidłowo,
  • napisy ostrzegawcze, instrukcje, informacje i tabliczki są czytelne i zrozumiałem,
  • urządzenie wymaga działań naprawczych.

Podczas badania konieczne jest przedstawienie inspektorowi UDT księgi rewizyjnej, dziennika konserwacji urządzenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwujących i obsługujących żuraw. Badania kontrolne obejmują przeprowadzenie prób funkcjonowania i oględziny urządzenia w miejscach dostępnych.

Similar Posts